Ganymedes: inzendingen

GANYMEDES

Ganymedes-19

Jarenlang verscheen het jaarboek Ganymedes, gericht op fantastische verhalen, bij uitgeverij Bruna. Totdat daaraan tengevolge van een faillissement een abrupt einde kwam.

Nog slechts één maal, namelijk met het elfde nummer in deze reeks, werd gepoogd het fenomeen nieuw leven in te blazen door uitgeverij Diram. Deze uitgeverij hield kort nadien op te bestaan.

Vincent van der Linden, de grote roerganger van het jaarboek, gaf in zijn laatste levensjaar 2012 te kennen dat hij het initiatief graag voortgezet wilde zien. De Stichting Fantastische Vertellingen heeft die uitdaging op zijn verzoek aangenomen. Uit eerbetoon aan Vincent werd doelbewust het twaalfde nummer overgeslagen. Eind 2013 verscheen Ganymedes-13. Sedertdien gingen we gestaag voort en in 2020 zal Ganymedes-20 uitkomen. Elk jaarboek is een bundeling van korte verhalen en poëzie in het spectrum van Nederlandstalige fantastische literatuur. Samengesteld door Paul van Leeuwenkamp (winnaar van de Bemoste Beeld-prijs 2013), in samenwerking met Remco Meisner (winnaar van de Bemoste Beeld-prijs 2017). Het resultaat is telkens een kloeke driedubbeldikke bundel zonder weerga, waar we trots op zijn.
 

De belangrijkste afspraken, waaraan we graag willen dat wij ons allemaal houden, zijn deze:

artikel 1: We kunnen de uitverkorenen, die wij Gepubliceerden noemen, geen enkele beloning in het vooruitzicht stellen, behalve uit de aard der zaak de roem en daarnaast een gratis exemplaar van het jaarboek. Indien een verhaal of gedicht op naam van meer dan één auteur staat, wordt slechts één exemplaar van het jaarboek verstrekt. Gelieve in dat geval bij de inzending aan te geven aan wie dit exemplaar toe zal komen.

artikel 2: Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd zich voor informatie en met hun inzendingen te vervoegen bij de Stichting Fantastische Vertellingen, via emailadres [email protected] of door via de reguliere posterijen iets in te sturen naar Geddingmoor 32, 2151 DK Nieuw Vennep, Nederland. We verzoeken inzenders nadrukkelijk om ernaar te streven hun beste verhaal of gedicht in te sturen en ons niet nodeloos te belasten met een veelvoud. (Het inzenden van veel materiaal beschouwen wij doorgaans als een gebrek aan zelfbeheersing en dat helpt niet om daarover enthousiasme op te brengen, al accepteren we dat inzake poëzie wat eerder dan bij korte verhalen.) In de regel vinden wij maximaal twee inzendingen per deelnemer een bovengrens.

artikel 3: Verhalen of gedichten dienen op het eerste of het laatste blad voorzien te zijn van naam, postadres, emailadres en telefoonnummer van de inzender. Wanneer een pseudoniem wordt gebruikt dient dat ook duidelijk op deze plek aangegeven te zijn.

artikel 4: Digitaal verstrekte verhalen dienen in de bestandsvorm MS Word of als textfile ingestuurd te worden.

artikel 5: We zijn niet voornemens kunst of tekeningen in de bundel op te nemen, maar als iemand bij een verhaal of een gedicht ook een passende illustratie (van de schrijver van het verhaal zelf of gemaakt door iemand anders) wil inzenden is dat natuurlijk leuk. Digitaal verstrekte illustraties/kunst dienen in de bestandsform PDF, TIFF, PNG of JPG ingestuurd te worden.

artikel 6: Het inzenden van afdrukken van ter publicatie aangeboden materiaal, als alternatief voor een digitaal formaat, is ook mogelijk via het bovenstaande postadres (zie artikel 2).

artikel 7: Het inzenden van originelen wordt ontraden, omdat we door nachtmerries gekweld worden als we nadenken over eventueel bij posterijen, of hier ter redactie(!) kwijtgeraakte poststukken.

artikel 8: Inzendingen dienen, voorzover daarin taal en woorden voorkomen, in de Nederlandse taal gesteld te zijn.

artikel 9: Ingezonden materiaal dient niet eerder in publicatie verschenen te zijn en het mag tot zes maanden na het verschijnen van het jaarboek niet elders worden gepubliceerd. We vragen inzenders, waarvan materiaal in het jaarboek gepubliceerd wordt, om voordien een overeenkomst te ondertekenen, waarin zij met name dit punt onderkennen en bevestigen dat zij zich hieraan zullen houden.

artikel 10: Voor het overige blijven de rechten van het ingestuurde materiaal onverkort bij de auteur of kunstenaar berusten. Er is dus voor het overige geen sprake van overdracht van eigendom of exploitatierechten.

artikel 11: De inzender dient, indien uitgekozen voor publicatie, bereid te zijn een korte bio/bibliografie (max. ca. 75 woorden) te verstrekken en deze te voorzien van een pasfoto of illustratie (weergave van de illustratie is voorzien op ca. 3x5cm).

artikel 12: De inzender wordt verzocht aan te geven of het ingestuurde, indien niet geselecteerd voor publicatie in Ganymedes, mag worden opgevat als inzending voor een andere publicatie van de Stichting Fantastische Vertellingen, zoals bijvoorbeeld de tijdschriften Fantastische Vertellingen of Tjonge.

artikel 13: Inzendingen, dus proza zowel als de andere kunstvormen, worden vooralsnog tenminste beoordeeld op deze criteria:

  • A: In hoeverre voldoet het materiaal aan de karakteristieken van wat we fantastisch mogen noemen?
  • B: Verhaallijn en ontwikkeling, voorzover relevant in het kader van de plot of de boodschap.
  • C: Het taalgebruik en de beheersing van de techniek.
  • D: De verhouding tussen de kwaliteit van het verhaal en de lengte.
  • E: De mate waarin het product onderscheidend is ten opzichte van wat algemeen bekend is.
  • F: De mate waarin het product als waardevol wordt beschouwd.

artikel 20: Het staat de uitgever overigens vrij deze criteria te herzien of aan te vullen.

artikel 21: Inzendingen kunnen tot uiterlijk 1 juni 2021 worden ingediend.

artikel 22: De selectie van ingezonden materiaal berust bij Paul van Leeuwenkamp en Remco Meisner.

artikel 23: De beoordeling van het ingestuurde en de finale selectie is uiterlijk op 1 juli 2020 voltooid. Op of rond deze datum zullen de inzenders een bericht over hun inzending ontvangen.

artikel 24: Over het verloop van het selectieproces wordt niet gecorrespondeerd.

artikel 25: Gepubliceerden worden in de gelegenheid gesteld extra exemplaren van Ganymedes-19 bij te bestellen zonder daaraan verbonden verzendkosten te hoeven vergoeden, mits zij de boeken in ontvangst nemen bij de terdoopbestelling, die in augustus 2020 zal plaatsvinden.

artikel 26: Ganymedes-20 zal in augustus 2020 verschijnen en worden verspreid.

artikel 27: Aan alle Gepubliceerden wordt vriendelijk verzocht mee te werken aan een promotionele film, die ter opluistering van het jaarboek wordt vervaardigd. De opnames daartoe worden op de dag van de terdoopbestelling gemaakt. De deelname van Gepubliceerden aan deze opnames is niet verplicht.

artikel 28: Ganymedes is ten dele in kleur uitgevoerd. Een eventueel bij het verhaal gevoegde kleurenillustratie, kleuren-pasfoto of in het verhaal aangebrachte gekleurde tekst verliest daardoor geen zeggingskracht – een groot voordeel.

artikel 29: Kijk, om te lezen hoe je je tekst bij voorkeur vormgeeft en welke interpunctie, leestekens et cetera je op welke manier kunt gebruiken, ook eens naar onze tips daarover. Die vind je HIER.

facebookganymedesjaarboek

 

Ganymedes-1

 

 

Ganymedes-2

 

 

Ganymedes-3

 

Ganymedes-4

 

Ganymedes-5

 

Ganymedes-6

 

Ganymedes-7

 

Ganymedes-8

 

Ganymedes-9

 

Ganymedes-10

 

Ganymedes-11

 

Ganymedes-12

 

Ganymedes-13

 

Ganymedes-14

 

Ganymedes-15

 

Ganymedes-16

Ganymedes-17

Ganymedes-18

 

Ganymedes-19